Contact

FREELANCE ADMINISTRATIE

Secretary4U

Vlasdam 39/3

9160 Lokeren

BE0849 054 460

0495/51.00.24

 

fabienne@secretary4u.be

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De factuur moet betaald worden binnen de vijftien kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een

ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van 50€ en de hoogst mogelijke nalatigheidsinteresten zoals voorzien in de Wet van

02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

2. Onbetaalde facturen kunnen voor invordering doorgeven worden aan derden die inningskosten aanrekenen met een minimum van €192 en dit bovenop de reeds vermelde intresten en schadevergoeding.

3. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan

wel de rechter van de plaats van de levering.

4.In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd,

tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft.

5.Op straffe van verval van recht moet elke klacht aangetekend binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gebeuren.

6.Een verkoop komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een begin van uitvoering geldt als bevestiging, tenzij die onder voorbehoud gebeurd is.

7. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door onze beroepsaansprakeijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.

 

Copyright 2012 © Secretary4U All Rights Reserved